BIBLIJSKO POSVEĆENJE

Biblijsko posvećenje obuhvata celo biće – duh, dušu i telo. To je ideja o pravom i sveopštem posvećivanju. Apostol Pavle se molio za crkvu u Solunu da bi se mogla radovati ovom velikom blagoslovu. „A sam Bog mira da posveti vas cijele u svačemu; I cijel vaš duh i duša i tijelo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista.“ (1. Solunjanima 5:22-23)

More

HRISTOS JEDINI POSREDNIK IZMEĐU BOGA I LJUDI

Hristos je primio na sebe krivicu Adama i njegovih potomaka, i tako je postao posrednik između Boga i grešnog čoveka. Ispunjavajući plan spasenja, On je došao na našu zemlju i kao čovek iskusio smrt na krstu. Sotona je pokušao da osujeti ostvarenje plana spasenja, ali je Hristos živeo, umro i vaskrsnuo kao pobednik. Kroz prvog Adama izgubili smo večni život, a kroz Hrista kao drugog Adama možemo dobiti oproštenje greha i večni život.

Read more