HRISTOS JEDINI POSREDNIK IZMEĐU BOGA I LJUDI

Hristos je primio na sebe krivicu Adama i njegovih potomaka, i tako je postao posrednik između Boga i grešnog čoveka. Ispunjavajući plan spasenja, On je došao na našu zemlju i kao čovek iskusio smrt na krstu. Sotona je pokušao da osujeti ostvarenje plana spasenja, ali je Hristos živeo, umro i vaskrsnuo kao pobednik. Kroz prvog Adama izgubili smo večni život, a kroz Hrista kao drugog Adama možemo dobiti oproštenje greha i večni život.

Bog priznaje jedino Hrista za posrednika, jer je samo On mogao da učini ono što je trebalo učiniti za naše spasenje. Hristos je poslednje večeri kazao apostolima: „Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me“ (Jovan 14,6). Samo Hristos može da nas pomiri sa Bogom.

            Hristos danas prisustvuje nebeskom istražnom sudu kao branilac onih koji veruju da je On umro umesto njih i drže Njegove zapovesti. Imena svih stanovnika zemaljskih biće prozvana na nebeskom sudu i svakome će se suditi po njegovim delima. „Jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovu, da primimo svaki što je koji u telu činio, ili dobro ili zlo“ (2. Korinćanima 5,10). „Glavno je svemu što si čuo: Boga se boj, i zapovesti Njegove drži, jer to je sve čoveku. Jer će svako delo Bog izneti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla“ (Propovednik 12,13.14). „Jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svetu po pravdi preko čoveka koga odredi, i dade svima veru vaskrsnuvši Ga iz mrtvih“ (Dela 17,31). Na kraju Svetoga pisma Gospod je preko apostola Jovana kazao sledeće: „I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim“ (Otkrivenje 22,12).

            Na nebeskom sudu je Bog sudija, anđeli su svedoci, jer oni tačno beleže naša dela, a Hristos je posrednik – branilac onih koji su se Njemu obratili da ih On brani (Danilo 7,9.10.13). Zakon po kome se sudi na ovom sudu su deset zapovesti.

            Hristos može da brani samo onoga koji veruje da je On umro umesto njega. „Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bog ne posla Sina svoga na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroza Nj. Koji Njega veruje ne sudi mu se, a koji ne veruje već je osuđen, jer ne verova u ime jedinorodnoga Sina Božjega“ (Jovan 3,16-18). Svi smo mi kroz Adama izgubili pravo na večni život, ali ako prihvatimo žrtvu drugog Adama – Hrista, On će primiti naše grehe na sebe i mi ćemo biti pomilovani.

            Drugi uslov je da grešnik prizna Hristu sve svoje grehe. „Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde. Ako rečemo da greha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama“ (1. Jovanova 1,9.8). „Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje i ostavlja, dobiće milost“ (Priče Soomunove 28,13).

            Treći uslov, koji Hristos postavlja grešniku jeste da oprosti onima koji su ga vređali ili mu naneli štetu. „I kad stojite na moltivi, praštajte ako što imate na koga: da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama pogreške vaše. Ako li pak vi ne opraštate, ni Otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti vama pogrešaka vaših“ (Marko 11,25.26). Taj se uslov nalazi u molitvi „Oče naš“: „I oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojim“ (Matej 6,12).Četvrti uslov koji Hristos postavlja grešniku da bi ga mogao braniti na nebeskom sudu, jeste da više ne prestupa deset zapovesti.„Koji govori: poznajem Ga, a zapovesti Njegovih ne drži, laža je, i u njemu istine nema; a koji drži reč Njegovu, u njemu je zaista ljubav Božja savršena; po tom poznajemo da smo u Njemu. Koji govori da u Njemu stoji, i taj treba tako da hodi kao što je On hodio“ (1. Jovanova 2,4-6). „Jerje ovo ljubav Božja da zapovesti Njegove držimo; i zapovesti Njegove nisu teške“ (1. Jovanova 5,3).

            Ima ljudi koji sumnjaju da im Bog može oprostiti grehe, jer znaju da su u svom životu mnogo grešili. Takva sumnja je nepotrebna, njome sotona želi da nas obeshrabri, stoga ne treba da mu verujemo. Nema greha koji Hristos ne bi primio na sebe. I najveći grešnici mogu u Hristu naći oproštaj i kroz Njegovu milost postati pošteni, miroljubivi, plemeniti i korisni ljudi. Svako ima pravo da traži pomilovanje od Hrista, bez obzira kakav je grešnik bio. Glavno je da se odluči da više ne greši. Sveto pismo kaže: „Ako li u videlu hodimo, kao što je On sam u videlu, imamo zajednicu jedan s drugim, i krv Isusa Hrista Sina Njegova, očišćava nas od svakoga greha“ (1. Jovanova 1,7). Ova radosna vest o spasenju propoveda se danas svim narodima na skoro svim jezicima sveta (Otkrivenje 14,6.7).

            Kada je Hristos bio na zemlji, kazao je sledeće: „A koji god prizna mene pred ljudima, pirznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A ko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima“ (Matej 10,32.33). Dok traje vreme milosti, svako može da se obrati Hristu da ga brani na nebeskom sudu. Kad bude isteklo vreme milosti, Hristos će doći na oblacima u pratnji svojih anđela. Tada će svojim glasom probuditi sve verne koji su umrli počevši od Adama, i zatim ih zajedno sa preobraćenim živim odvesti u svoju slavu (Matej 24,30.31; Jovan 17,24).

            Apostolu Jovanu je pokazana vizija: „Po tom videh, i gle, narod mnogi, kojega ne može niko izbrojati, od svakoga jezika i kolena i naroda i plemena, stajaše pred prestolom i pred Jagnjetom, obučen u haljine bele, i palme u rukama njihovim“ (Otkrivenja 7,9).

            „Koji pobedi on će se obući u haljine bele, i neću izbrisati imena njegova iz knjige života, i priznaću ime njegovo pred Ocem svojim i pred anđelima Njegovim“ (Otkrivenje 3,5).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s