»OVAJ PRIMA GREŠNIKE«

“I kad jeđaše u kući, gle, mnogi carinici i grješnici dođoše i jeđahu s Isusom i s učenicima njegovijem. I vidjevši to fariseji govorahu učenicima njegovijem: zašto s carinicima i grješnicima učitelj vaš jede i pije? A Isus čuvši to reče im: ne trebaju zdravi ljekara nego bolesni” (Matej 9,10-12).

“Ovaj prima grešnike” – bila je konstatacija tih uglednih ljudi.

Rečenica je kratka i jednostavna, ali možemo je posmatrati iz dva sasvim suprotna ugla:

 

1. Sveštenici, književnici i fariseji u Hristovo vreme tj. oni koji su očekivali Mesiju kao cara koji će pokoriti neprijatelje Izrailja i vladati svetom, bili su duboko razočarani kada su videli Isusa za koga su smatrali da bi mogao biti Obećani, kako razgovara sa pripadnicima drugih nacija, kako jede i pije sa carinicima, kako blagosilja prezrene i leči gubave… Kao razlog odbacivanja takvog Mesije koji se ne uklapa u njihove zamisli, oni razočarano izjavljuju: »Ovaj prima grešnike!«

Time ustvari govore: »Zar Mesija neće doći da vlada? Zar neko ko se sprema da preuzme vlast neće svoju pažnju usmeriti na nas, cenjene i uticajne narodne vođe, nego će izabrati carinike i grešnike, bolesnike koji na svom telu nose svoje prokletstvo, prezrene Samarjane i ostale strance sebi za društvo? On srozava svoje dostojanstvo ako dozvoljava da ga prljaju svojom nečistotom, a to ne bi činio da je bolji od njih. Ako je ovo car Izrailja, nama kao takav ne treba.«

2. S druge strane, ti isti carinici i grešnici, bolesnici i prezreni tuđini za koje prva grupa ljudi tvrdi da su nedostojni, svoju nadu nalaze baš u činjenici što Isus  prima grešnike. Oni se slobodno sakupljaju oko Njega jer ih On svojom ljubavlju uverava da su i oni, takvi kakvi jesu, dostojni i vredni, da su Božja deca, bez obzira na to kako ih gledaju drugi i kako su sami sebe do sada gledali.

Reči »ovaj prima grešnike« za njih znače nadu i ohrabrenje, poziv – idemo kod Njega, On će nas primiti! U Njemu nam je pomoć i spasenje, s Njim ćemo se osećati voljenim i vrednim. Upravo ono što je za uobražene predstavlja predmet podsmeha i razlog odbacivanja Hrista, za one koji traže spasenje svoje duše predstavlja jedinu nadu.

U Isusovo vreme ljudi su bili isključivani na osnovu:  

– etničke pripadnosti (neznabošci),

            – pola (žene),

            – fizičkih problema (gubavci) ili

            – zanimanja (carinici, smetlari, golubari).

Odbačeni su smatrani nečistima i druženje sa njima uprljalo bi pravednike. Pravednici su verovali da suština duhovne zrelosti leži u isključivanju ljudi.

Ovo isključivanje, što prolazi kao vrlina – Isus naziva grehom, naročito u verskim krugovima.

Isus se družio sa onima koje su drugi odbacili, ali ne zato da bi uzeo dela u njihovim gresima, već se sagnuo da bi ih podigao iz njihovog stanja i načinio sličnima sebi. On mrzi greh, ali voli grešnika.

Ljudi vole greh, a odbacuju druge ljude, takođe grešnike, kao što su i oni sami.

Isus prima u zagrljaj odbačene. On nije zanemarivao greh, ali je raščistio sve nedoumice i teškoće tamo gde su nečasne etikete činile ljude odbačenima. Primajući u zagrljaj odbačenog Isus je podvukao grešnost onih osoba i sistema koji su ih odbacili.

Fariseji su tvrdili da su duhovno zdravi i da im prema tome nije potreban lek, dok su smatrali da carinici i neznabošci propadaju zbog duhovne bolesti. Zar se onda Isusovo delo nije sastojalo u tome da kao lekar odlazi baš onim ljudima kojima je Njegova pomoć bila najpotrebnija?

 

Svaka od ove tri reči: »OVAJ PRIMA GREŠNIKE« sadrži u sebi duboke istine, što ustvari predstavlja suštinu Jevanđelja:

 • Ovaj – tačno znamo na koga se odnosi, na Isusa. Prema tome, nema potrebe da lutamo okolo tražeći bezuspešno na drugim izvorima ono što nam samo On može dati, da se uzdamo u prolazne i pogrešive ljude, u ljudske teorije ili u svoju mudrost. Pravi lek i melem za sve rane jeste Isus, OVAJ Isus.
 • Prima – takve kakvi jesmo, ne odbacuje, ne osuđuje. On pre svega prima, da bi zacelio naše rane i podigao nas iz gliba grešnosti.
 • Grešnike – tu spadamo svi – ja, ti, svaki čovek pojedinačno.


Problem je:

 • Ako osećamo ranjivost svoje duše i imamo potrebu za isceljenjem, a ne znamo kome i gde da se obratimo.

            “Filozofi i učitelji su u svim vekovima obasipali svet teorijama da bi zadovoljili potrebe duše. Svaki neznabožački narod je imao svoje velike učitelje i verske sisteme koji su predviđali izvestan put izbavljenja, ali bez Hrista… Jedino Jevanđelje milosti Božje može uzdići dušu. Razmišljanje o Božjoj milosti otkrivenoj u žrtvi Njegovog sina ganuće srce i probudiće duševne sile jače nego išta drugo.” – Želja vekova, str. 466.

“Zaludu su svi ljudski napori o napretku, uzalud svi napori da se čovečanstvo uzdigne i oplemeni, ako se zanemari jedini Izvor nade i pomoći, koji je ponuđen ljudskom rodu… Odvojen od Boga, čovek ne može razviti savršen karakter, a jedini put k Bogu je Hristos. On sam kaže »Ja sam put, istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza Me« (Jovan 14,6).« — Put Hristu, str. 15,16,17,18.

            “Pavle uzvikuje: “Ja nesrećan čovek? Ko će me izbaviti od tela smrti ove?” (Rimlj. 7,24). Ovo je onaj isti krik očajanja koji se oteo iz srca mnogih ljudi opterećenih grehom, u svim zemljama i u svim vremenima. Za sve njih postoji samo jedan odgovor: “Gle, Janje Božje koje uze na se grehe sveta!” (Jovan 1,29).” – Put Hristu, str. 16.

 • Ako znamo kome treba da se obratimo, ali strahujemo da nas On kao grešnike neće primiti.

           «… Odbacite sumnje da se Božja obećanja ne odnose na vas. Ona su namenjena svakom grešniku koji se kaje… Niko nije toliko grešan da u Isusu koji je umro za njega ne bi mogao naći snagu, čistotu i pravdu. On čeka da sa svih onih koji Ga uzveruju skine njihovu odeću okaljanu i oskrnavljenu grehom i da ih obuče u bele haljine Njegove pravde. On ih poziva da žive, a ne da umru.« – Put Hristu, str. 46,47,48.

“Ako ti sotona govori da si grešnik i da se ne smeš nadati da ćeš primiti blagoslov Božji, reci mu da je Hristos došao u svet da bi spasao grešnike.” – Želja vekova, str. 297.

 • Ako mu se obraćamo, ali iz pogrešnih razloga.

           “Mnogi prihvataju Jevanđelje ne zato da bi se oslobodili od greha, već da bi izbegli patnje i nevolje. Misle da ih vera može osloboditi poteškoća i iskušenja. I dok im u životu sve ide glatko, oni mogu izgledati dosledni hrišćani. Ali u vatrenoj probi iskušenja oni malaksavaju, i nisu spremni da podnesu ukor, prezir i sramotu Hrista radi. Kad Reč Božja ukaže na neki njihov omiljeni greh, ili kad se od njih traži samoodricanje i žrtva, oni se osećaju uvređenima. Napori koji se očekuju od njih radi temeljite promene u njihovom životu čine im se preveliki. Kad vide neugodnosti i poteškoće koje bi morali podneti, oni zaborave na večne vrednosti. Slično sedamdesetorici koji su napustili Isusa, i ovi su spremni da kažu: “Ovo je tvrda beseda! Ko je može podneti?” (Jovan 6,60)”. – Hristove očigledne pouke, str. 31.

Moguće je da Mu se obraćamo svesni svoje grešnosti u želji da nas primi, ali ne da bi nas promenio, već da bismo i dalje ostali isti kao i do sada.

Prihvatanje neke osobe nije isto što i odobravanje nečijeg ponašanja, nije isto što i tolerisanje. Neko može da nas toleriše – može da podnosi naše postojanje, pa čak naše greške, ali u tome nema isceljenja. Isus želi pre svega da nas isceli! Isusovo prihvatanje je besplatno, nezasluženo, ali je isto tako i puno zahteva: »Idi i više ne greši«. Jer, Hristos nije umro da grešnika spasava u njegovim gresima, već od njegovih greha.

I dok se generalno slažemo sa činjenicom da smo svi grešnici, moguće je da u praksi pokazujemo da u tu činjenicu u potpunosti ne verujemo. Ovo pokazujemo ako:  

 • Smatramo da smo uvek u pravu,
 • Zato odbijamo dobronamernu kritiku i savete,
 • Smatramo da se opomene Božje reči odnose više na druge nego na nas,
 • Uzimamo sebi previše slobode u donošenju zaključaka o drugim ljudima,
 • Za sve naše probleme okrivljujemo druge,
 • Ako i jesmo donekle krivi, za našu krivicu uvek postoji opravdanje,
 • Za krivicu drugih ne postoji opravdanje niti olakšavajuća okolnost,
 • Zato teško praštamo itd.

VAŽNO JE RAZUMETI:

 • Svi su ljudi grešni, uključujući i nas. Greh se poistovećuje sa fizičkom bolešću. Čitaj: Isaija 1,5.6.
 • Stanje fizičke bolesti, isto kao i stanje grešnosti nije normalno stanje.
 • Da bi fizički ozdravio, bolesnik se obraća lekaru. Čoveku koji oseća grešnost svoje duše upućuje se poziv da se kroz Isusa Hrista obrati Bogu.
 • Svaki bolesnik želi da zna svoju tačnu dijagnozu i način na koji može da ozdravi. Da li znamo od kog greha bolujemo? David je znao: “Ja znam prijestupe svoje i grijeh je moj jednako preda mnom” (Psalam 51,3).
 • Naše lično “bolno mesto” – Često su nam najpotrebnije upravo one istine koje nas najviše pogađaju i koje bi najradije zaobišli.
 • Svaka terapija iziskuje bolnu disciplinu, jer često nije prijatna. Ponekad su potrebni radikalni hirurški zahvati, ali jedino na taj način se život može spasiti. “Jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao”  (Matej,5,29).
 • Bolesnik koji želi da ozdravi ima poverenja u svog lekara i podvrgava se terapiji. Grešnik koji želi isceljenje svoje duše, s punim poverenjem treba da se preda u Božje ruke. Do izlečenja ne može doći ako se terapija selektivno prihvata ili u celosti odbacuje.
 • Postoji opasnost da smo bolesni, ali se lekaru obratimo suviše kasno, možda nikada. Tada umiremo pre vremena, a što ne bi morali. Isceljenje naše duše je sigurnije ukoliko se Lekaru duše obratimo za pomoć što ranije. Jedino je današnji dan naš.
 • Lečenje duše je kod Isusa besplatno, za razliku od drugih lekara. Iskoristimo Njegove usluge dok je vreme!

“OVAJ PRIMA GREŠNIKE!”

Hvala Bogu što je tako, jer da nije,

svi bi zauvek ostali grešnici, bez mogućnosti spasenja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s