ZAŠTO VERUJEMO DUHU PROROŠTVA?

Proročki dar koji se ispoljio kroz delo i rad Elen G. Vajt (Ellen G. White) predstavljao je i predstavlja za Božji narod veliki blagoslov. U Bibliji se jasno i izričito tvrdi da će u pravoj Božjoj crkvi postojati i proročki dar. Blagostanje i sigurnost Zajednice zavise od toga da li će njeni pripadnici prihvatiti reči pravih proroka. U reči Božjoj čitamo sledeći zapis:

“A ujutru ustavši rano izađoše u pustinju Tekujsku; a kad izlažahu, stade Josafat i reče: čujte me, Judejci i Jerusalimljani: vjerujte Gospod Bogu svojemu i bićete jaki; vjerujte prorocima Njegovim i bićete srećni.” – II knjiga dnevnika 20,20.

U Starom Zavetu Zajednicu Božju se predvodili i štitili Njegovi proroci. “i prorok izvede Gospod Izrailja iz Misira, i prorokom čuva ga.” – Knjiga proroka Osije 12,14. U Novom Zavetu nailazimo na zapise da je ista pomoć bila na raspolaganju prvoj hrišćanskoj crkvi. Proroci se nalaze na listi služitelja Zajednice: “I on je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne jevanđeliste, a jedne pastire i učitelje, da se sveti priprave za djelo službe, na sazidanje tijela Hristova.” – Efescima poslanica 4,11.12.

Ako mi koji živimo u poslednjim danima istorije ove planete, odbijamo da verujemo u proročki dar koji se manifestovao kroz rad i delo Elen G. Vajt, ko će onda preuzeti ovu značajnu ulogu? Ako ona nije bila Božji prorok, ko je onda?

Postoji mnogo razloga da verujemo a je Elen G. Vajt bila vesnik ili poslanik upućen crkvi ostatka. Pomenimo neke od njih:

  1. Njeni spisi usmeravaju našu pažnju i misli ka Bibliji

“Da ste dobro proučili Reč Božju, sa željom da živite prema zahtevima Biblije i dostignete hrišćanskom savršenstvo, Svedočanstva vam ne bi bila potrebna. Baš zbog toga što niste hteli da se upoznate sa nadahnutom knjigom Božjom, On je poželeo da dođe do vas jednostavnim, neposrednim svedočanstvima koja su vam usmeravala pažnju na reči nadahnuća kojima se niste pokoravali i pozivala vas da svoj život saobrazite njenim čistim i uzvišenim učenjima.” – II Svedočanstvo, 681.

“Bog je svom narodu slao nebrojena uputstva, pravilo po pravilo, zapovest po zapovest, ovde malo, onde malo. Bibliji se posvećivalo malo pažnju, stoga je Gospod dodavao postepeno svetlost ljudima i ženama koji su predvodili Njegovo delo.  O, koliko bi se dobrog moglo postići i učiniti kada bi knjige koje sadrže upravo ovu svetlost bile čitane sa odlučnošću i željom da načela koja su u njima izložena budu jasno objavljena! Naša pažnja i predostrožnost trebalo bi da budu uhiljadutrostručene; za isto toliko trebalo bi da budu povećani naši usrdni napori i samoodricanje. Tada bi mnogo više njih uživalo u svetlosti sadašnje istine.” – RH, 20, januar 1903.

  1. Ona kroz spise veliča Hrista

„Hristos je izvor svih ovozemaljskih i duhovnih blagoslova. Kada god nam nešto podari, On to ne čini da bismo mi polagali prava na to kao na ličnu svojinu. „Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđa kvari, i gdje lupeži potkopavaju i kradu; nebo sabirajte sebi blago na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvari, i gdje lupeži ne potkopavaju i ne kradu.“ Pavle je isticao: „Ono što mi bješe dobitak ono primih za štetu Hrista radi… kojega radi sve ostavih, i držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem“. Ali, kada naš Spasitelj zatraži da ono što posedujemo stavimo u službu Njuemu i da se i sami angažujemo, mnogi uviđaju da je za njih prevište teško da poslušaju Gospoda i da ponesu sa sobom svoja dobra i stoga odlučuju da ostanu uz svoje blago. A Hristos je ostavio svu svoju slavu, postao siromah nas radi, da bi se Njegovim siromaštvom mi mogli obogatiti. Kako je malo među onima koji tvrde da su Njegovi sledbenici, onih koji znaju da cene ovu tako veliku žrtvu!“ – Ibid, 15. mart 1887.

„Pali ljudski rod nikada se ne bi mogao nadati da će se vratiti u svoj dom u Edemu da nije bilo „Jagnjeta Božjeg koje je zaklano od postanja svijeta“. Zar onda nećemo uzdizati Hristov krst? Anđeli odaju slavu i hvalu Hristu jer su svesni da ni oni nisu sigurni ukoliko ne gledaju na krst Golgote i Sina Božjeg u mukama na krstu. Jedino sila krsta i pobeda izvojevana na njemu predstavljaju zaštitu za nebeske anđele od otpada. Bez krsta oni nikada ne mogu biti sigurni od sile zla onako kako su to bili pre sotoninog pada. Anđeosko savršenstvo nije izdržalo probu na nebu. Ljudsko savršenstvo je pokleklo u Edemu, raju sreće i blaženstva. Svi koji žele da budu sigurni – bilo da se nalaze na nebu ili na zemlji – moraju upirati svoj pogled u Jagnje Božje.“ – Znaci vremena, 30. decembar 1889.

„Ljudi koji se spasavaju jedino iskupljujućom žrtvom isusa Hrista, nemaju prava da teže da se uzdignu iznad svojih bližnjih. Neka nađu utočište kod nogu Isusovih i neka se uče od Njega, ne nastojeći da ističu sebe. Ako u njima ima ljubavi Isusa Hrista, oni će i nesvesno obasjavati svet svetlošću slave Njegove.“ – Svedočanstva propovednicima, 378. 379.

3. Svedočanstva veličaju Božji zakon

„Hristova žrtva prineta je sa ciljem da spase Adamove sinove i kćeri od kazne za prestup zakona, pod uslovom da se oni pokaju zbog učinjenih greha i da se obrate pravom verom u Hrista. Gospod Bog nebeski treba da bude proslavljen poslušnošću svojih podanika. Ovaj divni plan spasenja osmišljen na nebu, nije pobijao postojanje greha niti je umanjivao krivicu. Zadovoljavajući zahteve pravde, Hristos ne oslobađa grešnika od obaveze da poštuje i pridržava se načela zakona. Svojom smrću na krstu Golgote, Hristos nam je omogućio da držimo taj zakon. Grešnik se nalazi pod obavezom držanja tog zakona. Iako je Hristos umro umesto grešnika, grešnik mora ispaštati kaznu koju sobom povlači prestup zakona ukoliko se ne povinuje uslovima koja izlaže Jevanđelje; oni ukazuju na poslušnost ako čovek želi da se njome okoristi.“ – Znaci vremena, 4. avgust, 1898.

„Božja milost i zakon Njegovog carstva su u savršenoj harmoniji; oni idu ruku pod ruku. Njegova milost omogućava da Mu se, uz pomoć vere, što više približimo. Ako je prihvatimo i dopustimo da se ovaj proces odigra i u našem životu, mi svedočimo o važnosti zakona; mi uzdižemo zakon i veličamo ga ističući njegova živa i snažna načela kroz silu milosti Hristove; potčinjavajući se celim srcem i u poslušnosti Božjem zakonu, mi svedočimo o sili iskupljenja pred celim svemirom, ali i pred otpadničkim svetom koji je pogazio Božji zakon.“ – RH, 25. septembar 1896.

4. Njene poruke ukazuju na događaje u budućnosti

„Tokom prohujalih vekova Gospod Bog nebeski otkrivao je svoje tajne slugama svojim prorocima, i On to još uvek čini. Sadašnjost i budućnost Njemu su podjednako poznate i On pokazuje svojim slugama budućnost onako kako će ona izgledati. Bezgranični vidi kroz vekove, i predskazuje preko svojih proroka uspon i pad carstava stotinama godina pre nego što će se pomenuti događaji zbiti. Božji glas odjekuje kroz stoleća nagoveštavajući ljudima šta će se desiti. Carevi i knezovi dolazili su na svetsku pozornicu u tačno određeno vreme. Oni misle da su sprovodili svoje ciljeve, ali zapravo oni su samo ostvarivali ono što je Bog najavio preko svojih proroka. Oni ispunjavaju svoj deo misije upravo na način na koji je to Reč Božja predvidela.“ – Pogled usmeren na gore, 96.

„Onako kako je Duh Božji otkrivao mom umu velike istine koje se tiču prošlosti i budućnosti, ja sam bila podstaknuta da ih objavljujem dalje, oslikavajući na taj način istoriju velike borbe tokom prohujalih vekova, da bi potom velika svetlost bila usmerena na predstojeći značajan sukob.“ – Odabrane poruke III, 111.112.

„I nama je u datim proročanstvima budućnost otkrivena isto tako jasno kao što je i učenicima bila otkrivena njihova budućnost u ovim Hristovim rečima. Događaji povezani sa svršetkom vremena milosti i sa delom pripravljanja za vreme nevolje, jasno su nam predočeni. Ali hiljade njih ne shvataju ove važne istine kao da nikada nisu bile otkrivene.“ – Velika borba, 526.

5. Ona je podizala svoj glas protiv zla i greha

„U svom proviđenju Gospod je našao za shodno da svoj narod poučava na različite načine. Direktnim obraćanjem, kroz Sveto Pismo i Duh proroštva On mu je otkrivao svoju volju. Moja dužnost se sastojala u tome da otvoreno govorim o pogreškama i manama Božjeg naroda. Činjenica da su gresi nekih ljudi iznošeni na svetlost dana ne predstavlja dokaz da su oni u očima Gospodnjim gori od onih čije su pogreške ostale skrivene. Meni je pokazano da nije moje da biram svoj zadatak, nego da se ponizno pokorim volji Božjoj. Pogreške i nedela hrišćana otkrivaju se da bi se na taj način poučili oni koji mogu postati plen sličnih iskušenja. Iskustvo jednih je slično svetioniku koji ukazuje drugima na opasnu stenu.“ – IV Svedočanstvo 9.

„Moram činiti dobro, bez obzira na to da li neko ceni motive kojima se rukovodim ili ne. Ne smem sjedinjavati istinu i zlo, ili greh pokrivati velom lažnog milosrđa. Biblijsko milosrđe nije sentimentalnost, već ljubav ispoljena u svakodnevnim postupcima. Lečiti rane kćeri naroda mojega ovlaš, govoreći: „mir, mir: a mira nema“ (Jeremija 6,14; 8,11), naziva se milosrđem, ali to je sasvim suprotno. Laž i bezakonje vladaju svetom, i mi treba da detaljno ispitamo svoja srca da bismo znali da li posedujemo ili ne pravo milosrđe. Pravo milosrđe neće stvarati nepoverenje i navoditi na loše postupke. Ono ne otupljuje oštricu duhovnog mača, sprečavajući ga da na taj način vrši svoju funkciju. Oni koji pokušavaju da zlo i greh pokriju velom lažnog milosrđa govore grešniku: „Sve će biti u redu“. Hvala Bogu što postoji takvo milosrđe na koje neće pasti ni senka moralne iskvarenost: što postoji mudrost koja dolazi odozgo i koja je najpre čista, potom mirna, nelicemerna, a plod pravde u miru seje se onima koji mir čine.“ – Objavljeni rukopisi, I, 217.

6. Proročica i njen stav u krizi

Posle velikog razočarenja 22. oktobra 1844. godine, pravi vernici su se suočili sa značajnom krizom. Nisu znali šta da čine. Oni su bili iskreni u svojim namerama, ali nisu jasno mogli da protumače značenje stiha iz Knjige proroka Danila 8,14. Nastavili su da i dalje upućuju Bogu svoje molitve u duhu poniznosti kao što su to činili učenici posle Hristovog vaznesenja. Revnosnim proučavanjem i pretraživanjem Božje Reči, kao i direktnim otkrivenjima koja im je Gospod poslao, bili su u stanju da pravilno shvate pomenute istine. Njihovo iskustvo je opisano sledećim rečima:

„Mnogi između našeg naroda ne shvataju kako su čvrsto postavljeni temelji našeg verovanja. Moj suprug, starešina Džozef Bejts, otac Pirs, starešina (Hiram) Edson i drugi koji su bili revni, plemeniti i odani istini, nalazili su se među onima koji su pošto je prošlo izvesno vreme od 1844. godine, počeli da tragaju za istinom kao za skrivenim blagom. Često nam se dešavalo da ostanemo do kasnih večernjih časova, a ponekad smo se i tokom cele noći molili za svetlost i razumevanje istina sadržanih u Božjoj Reči. Ova braća su dolazila da bismo zajednički proučavali Bibliju i na taj način pravilno shvatili smisao divnih pouka, kao i da bismo se pripremili da i druge poučavamo sa velikom silom. Kada bi došli do tačke u proučavanju gde bi oni konstatovali: „Ne možemo dalje, ovde se više ništa ne može učiniti“, Duh Božji bi delovao na mene, ja bih bila uznesena u viziji i tada bi mi bilo dato jasno tumačenje nejasnih odlomaka koje smo zajednički proučavali, sa uputstvima kako da postupamo i da druge poučavamo na najefikasniji način. Ova svetlost nam je data sa ciljem da bismo mogli da shvatimo šta nam Sveti Spisi govore o Hristu, Njegovoj misiji i Njegovom sveštenstvu. Širok spektar istina koji je sezao sve do onih veličanstvenih trenutaka kada ćemo ući na vrata Božjeg grada, jasno mi je otkriven; zahvaljujući tome bila sam u mogućnosti da i drugima prenesem uputstva koja mi je Gospod dao.“ – Odabrane poruke, I, 206.207.

Budući da su razumeli pravo značenje proročanstava, vernici su bili u stanju da se oslobode zabluda koje su se pojavljivale tokom ove krize.

„Po razočarenju 1844. godine, oni su primili svetlost i hodili u toj svetlosti, i kada su pojedinci dolazili k njima tvrdeći da imaju novu svetlost u pogledu različitih delova Svetog Pisma, mi smo, uz pomoć sile Svetog Duha, iznosili svedočanstva koja su lišavala svake sile i uticaja ovakve poruke.“ – Ibid, 160.

„… Kada su verom ušli iza druge zavese, u njima se ponovo rodila nada i radost. Videla sam kako su razmišljali o prošlosti preispitujući sve što su doživeli od kada su počeli da objavljuju drugih Hrsitov dolazak do njihovog toliko bolnog razočarenja 1844. godine kad je određeno vreme isteklo. Postalo im je potpuno jasno usled čega ih je snašlo razočarenje, i to saznanje ispunilo je njihova srca radošću, sigurnošću i pouzdanjem. Treći anđeo je rasvetlio prošlost, sadašnjost i budućnost, i postalo im je jasno da ih je Bog zaista vodio svojim tajanstvenim proviđenjem.“ – Rani spisi, 274.

7. Saveti E. Vajt su osujećivali i osuđivali fanatizam

„Naša rana iskustva obeležavali su sukobi sa onima koji su tvrdili da primaju otkrivenja od Boga, ali koji su se isticali pogrešnim mišljenjima i lažnom pobožnošću i poniznošću. Moj prioritetni zadatak je bio da ukoravam ono što je nosilo pečat ljudskog mišljenja i oholosti. Svedočanstva koja sam iznosila protiv fanatizma navukla su na mene zavist, ljubomoru, zle pretpostavke, kao i kritike onih koji sui učestvovali u ovakvim pokretima. Mi smo itekako dobro osetili šta znači neprihvatanje i osuđivanje vizija, snova i svedočanstava ovih fanatika. Bili smo primorani da upozorimo na negativan uticaj koji su oni nanosili Božjem delu. Istina koju smo iznosili sastojala se i od ukora zabluda i fanatizma koje smo svuda – gde bi na njih naišli – osuđivali i prekoravali.“ – Polson kolekcija, 130.

„Kad god bih se susrela sa fanatizmom u njegovim različitim vidovima, dobijala sam jasna, nedvosmislena i određena uputstva kako da podignem svoj glas protiv takvih uticaja. U nekim slučajevima to zlo se otkrivalo samo po sebi jer su pojedinci nastojali da sosptvenim metodima spoznaju volju Božju; bilo mi je pokazano da su takvi u zabludi ili su još preciznije zaluđeni, i da je to što oni tvrde zapravo u suprotnosti sa voljom Božjom. Ako mi odobravamo i priklanjamo se takvim metodama, ubrzo ćemo postati vrlo korisni saradnici neprijatelja. U prošlosti su mnogi svoju veru i veliko poverenje zasnivali na tumačenju pojedinih varljivih znaka kojima se određuje njihova dužnost. Neki su polagali toliko poverenja u ovakve znake da su odlazili u takvu krajnost da su napuštali svoje žene; prestup sedme zapovesti je počeo da se uvlači u crkvu.“ – Odabrane poruke II, 28.

Kada ne bi posedovali knjiga Duha proroštva šta bi bilo sa nama? Ako Elen G. Vajt nije bila prava proročica, ko je onda prorok, kroz koga se manifestovala sila ovog dara? Setite se, ovaj dar se mora naći i među pripadnicima crkve ostatka (Efesc. 4,11; I Kor. 12,28). Pre nego što počnemo da iznosimo sumnje u nadahnutost Svedočanstava, trebalo bi da sebi postavimo sledeća pitanja:

  1. Da li živim u skladu sa onim što je objavljeno u Svedočanstvima?
  2. Da li spisi Duha proroštva navode čoveka na poslušnost ili neposlušnost prema Bogu?
  3. U kakvom stanju bi se nalazila naša crkva ako bi odbacila Duh proroštva?
  4. Da li spisi E. G. Vajt uče pravoj ili pogrešnoj doktrini?

Molim vas da pažljivo razmotrite sledeću izjavu:

„Poznata mi je opasnost u kojoj se nalazite. Ako izgubite poverenje u Svedočanstva, vi ćete se odvojiti od biblijske istine. Bila sam zabrinuta zbog činjenice da će mnogi početi da u svom srcu gaje seme sumnje i dvoumljenja, i stoga u brizi za vaše duše želim da vas opomenem. Koliko će njih prihvatiti ovo upozorenje? Ako se trenutno čvrsto držite Svedočanstava, da li postoji opasnost da kada se neko ispreči na vašem putu ukazujući na vaše greške, vi sebi date slobodu da ih prihvatite ili odbacite neki njihov deo ili pak sve? Upravo ono što ste najmanje voljni da prihvatite je deo koji vam je najpotrebniji. Bog i sotona nikada ne sarađuju. Svedočanstva nose ili pečat Božji ili sotonin. Dobro drvo ne može rađati rđave plodove, niti pak rđavo drvo može donositi dobre plodove. „Po njihovim plodovima poznaćete ih“. Ove reči je Bog izgovorio. Da li je iko uzdrhtao zbog njih?“ – V Svedočanstvo, 98. ff

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s